„Bebro kelias 2018“ 

DALYVAVIMO EKSTREMALIAME BĖGIME SUTARTIS

Ekstremalus bėgimas iš natūralių ir dirbtinių kliūčių sudaryta pramoginė ir fizinės ištvermės reikalaujanti rungtis, kurios metu sutarties ir jos priedų (įskaitant reglamentą) nustatyta tvarka varžosi dalyviai.
Dalyvis fizinis asmuo, kuris atitinka sutartyje išdėstytus reikalavimus ir dalyvauja ekstremaliame bėgime.

Organizatorius: Žygeivių ir sporto klubas „Dumblas“
Patvirtinimas – dalyvio įsigytas bilietas, kurį įsigijęs jis patvirtina, kad yra susipažinęs su sutarties nuostatomis ir ekstremalaus bėgimo reglamentu (įmonėms pasirašyti bus galima registracijos metu renginyje, priedas Nr.).

Teisėjai Organizatoriaus paskirti asmenys, kurie, vadovaujantis sutartimi ir reglamentu prižiūri nuoseklią, saugią, sklandžią ir sąžiningą ekstremalaus bėgimo eigą ir organizavimą bei atlieka kitas funkcijas, numatytas reglamente. Teisėjų (teisėjo) veikla taip pat apibrėžiama reglamente.
Reglamentas Organizatoriaus patvirtintas dokumentas, nustatantis ekstremalaus bėgimo organizavimo principus bei taisykles, kurių privalo laikytis dalyviai. Reglamentas yra laikomas šios sutarties neatsiejama dalimi ir kiekvienas dalyvis privalo laikytis reglamento.
Sutartis dalyvavimo ekstremaliame bėgime sutartis, kuri, kartu su reglamentu, apibrėžia santykius tarp dalyvio ir organizatoriaus.

I. Naudojamos sąvokos
II. Bendrosios nuostatos
1. Ekstremalus bėgimas ir jo organizavimas yra pramoginis ir dalyvių fizinės ištvermės reikalaujantis renginys, kurio tikslas – dalyviui įveikti organizatoriaus parengtą trasą, turinčią tiek natūralių gamtinių, tiek organizatoriaus sukurtų kliūčių rungiant ir varžantis su kitais dalyviais. Ekstremalus bėgimas yra skirtas tik fiziškai gerai pasirengusiems dalyviams. Dalyvis ekstremaliame bėgime gali dalyvauti tik šios sutarties su organizatoriais pagrindu.
2. Sutartis apibrėžia ir reguliuoja organizatoriaus ir dalyvių santykius ekstremalaus bėgimo metu ir organizuojant ekstremalų bėgimą, organizatoriaus ir dalyvių atsakomybę taip pat dalyvio įsipareigojimus ekstremalaus bėgimo metu. Dalyvio įsipareigojimai taip pat yra pateikiami reglamente, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
3. Šalių susitarimu, organizatorius dalyvavimo ekstremalaus bėgime metu už sutartyje numatytą mokestį suteikia dalyviui teisę naudotis ekstremalaus bėgimo trasomis, kurios apibrėžtos reglamente ir suteikia dalyvių laiko fiksavimo paslaugą. Dalyvis supranta, kad organizatorius neteikia jokių kitų paslaugų, kuriomis jis užtikrintų dalyvio saugumą ekstremalaus bėgimo rungtyje. Ši sutartis ir joks kitas ekstremalų bėgimą reglamentuojantis dokumentas negali būti vertinami kaip sukuriantys organizatorius įsipareigojimus suteikti apsaugą dalyviui ar prisiimti atsakomybę už bet kokios formos dalyvio patirtą žalą ekstremaliame bėgime ar po jo.
4. Dalyvis patvirtina, kad ekstremalus bėgimas yra skirtas dalyvio fizinėms galimybėms išbandyti ir įvertinti bei grindžiamas dalyvių tarpusavio pagarba ir supratimu. Ekstremalus bėgimas yra skirtas rungimuisi ir varžymuisi, organizatoriaus teikiami apdovanojimai ir dalyvių rezultatų fiksavimai yra sureguliuoti reglamente. Dalyvis, nesilaikantis dalyvių tarpusavio pagarbos ir supratimo principų, negali dalyvauti ekstremaliame bėgime, o dalyvaujantis yra pašalinamas iš ekstremalaus bėgimo ir negali jame dalyvauti.

III. Reikalavimai dalyviui
5. Ekstremaliame bėgime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys, kurie atitinka toliau nurodytus reikalavimus:
5.1. veiksnūs ir vyresni nei 18 metų amžiaus, t.y., kurie pasirašydami patvirtinimą yra sulaukę pilnametystės;
5.2. informavę artimuosius ir šeimos narius apie dalyvavimą ekstremaliame bėgime;
5.3. tinkamos sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo, leidžiančio dalyvauti ekstremaliame bėgime neatliekant papildomų ir teisėjų nenumatytų pertraukų ir nesuteikiant papildomos pagalbos;
5.4. turintys tinkamą aprangą ir avalynę dalyvauti ekstremaliame bėgime;
5.5. mokantys plaukti ir ne mažesnio kaip 155 cm ūgio;
5.6. neapsvaigę nuo alkoholinių, narkotinių ar bet kokių kitų medžiagų;
5.7. sudarę sutartį, susipažinę su reglamentu ir pasirašę patvirtinimą.
6. Dalyvis patvirtina, kad jis atitinka visus aukščiau nurodytus reikalavimus. Tuo atveju, jei paaiškėtų, jog jis tokių reikalavimų neatitinka, dalyvis įsipareigoja nedelsiant pranešti apie tai teisėjui ir nutraukti savo dalyvavimą ekstremaliame bėgime.
7. Dalyvis patvirtina, kad yra pasitikrinęs savo sveikatos būklę prieš ekstremalų bėgimą, neserga ligomis ir neturi jokių kitų sveikatos komplikacijų, dėl kurių ekstremalaus bėgimo metu dalyviui galėtų kilti grėsmė jo gyvybei ar sveikatai.
8. Organizatorius ir/ar teisėjas turi teisę nepateikdamas jokių motyvų asmeniui neleisti dalyvauti ekstremaliame bėgime ir pašalinti dalyvį iš ekstremalaus bėgimo. Dalyvis įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl tokio pašalinimo ar neleidimo dalyvauti.

IV. Ekstremalaus bėgimo maršrutas
9. Teisėjai prieš ekstremalų bėgimą informuoja visus dalyvius apie ekstremalaus bėgimo maršrutą, trasą, joje esančias kliūtis, barjerus ir kitas trasos detales.
10. Dalyvis patvirtina, kad prieš pasirašydamas Sutartį susipažino su ekstremalaus bėgimo maršrutu ir trasa bei joje esančiomis natūraliomis gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis. Dalyvis pareiškia, kad jam yra suprantamas, priimtinas ir įveikiamas ekstremalaus bėgimo maršrutas ir jame esančios kliūtys. Dalyvis patvirtina, kad jis įvertino visas ekstremalaus bėgimo trasoje esančias kliūtis ir barjerus bei sugebės jas fiziškai įveikti nedarydamas žalos savo ar kitų asmenų gyvybei ir sveikatai bei nesinaudojamas trečiųjų asmenų ar papildomų priemonių pagalba. Dalyvis prisiima visą riziką, susijusią su ekstremalaus bėgimo trasos įvertinimu ir trasos pavojingumu.
11. Dalyviui yra suprantama, kad ekstremalus bėgimas yra skirtas tik gerai fiziškai pasirengusiems dalyviams, ekstremalaus bėgimo trasa ir joje esančios kliūtys nebuvo kuriamos siekiant užtikrinti dalyvių apsaugą ir ekstremalaus bėgimo trasa negali būti naudojama vadovaujantis formaliomis instrukcijomis. Dėl šios priežasties organizatorius, nei teisėjai nėra atsakingi už pavojų, kuris gali kilti dalyvio sveikatai ir gyvybei ar žalą, kuri atsirado dalyvių sveikatai ar gyvybei.

V. Dalyvavimo mokestis
12. Dalyvis už dalyvavimą ekstremaliame bėgime privalo sumokėti dalyvavimo mokestį. Dalyvavimo mokestis yra suprantamas kaip mokestis už dalyvio naudojimąsi organizatoriaus parengta ekstremalaus bėgimo trasa ir joje esančiomis kliūtimis. Dalyvavimo mokestis neapima jokių organizatoriaus teikiamų paslaugų.
13. Dalyvavimo mokestis yra mokamas reglamente nustatyta tvarka ir sąlygomis. Reglamentas dalyvavimo mokestį gali apibrėžti ir kitokiomis sąvokomis (startinis mokestis ir pan.).
14. Dalyvavimo mokestis nėra grąžinamas, jei teisėjas ir/ar organizatorius sutarties nustatyta tvarka pašalina dalyvį iš ekstremalaus bėgimo. Organizatorius neprivalo grąžinti visiems dalyviams dalyvavimo mokesčio, jei ekstremalus bėgimas yra nutraukiamas dėl dalyvio (-ių) kaltės.

VI. Dalyvio patvirtinimai
15. Dalyvis prieš ekstremalų bėgimą pareiškia ir patvirtina, kad:
15.1. jam yra suprantama, jog ekstremalus bėgimas yra žmogaus fizinių ir psichinių galimybių išbandymas ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio neįgalumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net gyvybės praradimo priežastimi;
15.2. supranta dalyvavimo ekstremaliame bėgime galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo ar kitų asmenų nuosavybei;
15.3. yra fiziškai pasirengęs ir sveikas, nėra sveikatos priežiūros ar kitų specialistų draudimų ar apribojimų dalyvauti ekstremaliame bėgime; sveikatos priežiūros ar kiti specialistai, kurie rūpinasi dalyvio sveikata yra informuoti apie dalyvio dalyvavimą ekstremaliame bėgime ir tam neprieštarauja;
15.4. atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriui ar teisėjams, susijusių su jo sveikata ar gyvybe;
15.5. susipažinęs su reglamentu, maršrutu ir trasa, pavojingomis vietomis, gamtinėmis kliūtimis ir jam yra žinoma, kad ekstremalaus bėgimo maršrute gali būti laukinių žvėrių ar kitų gyvūnų;
15.6. prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu ekstremaliame bėgime, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, vandens riziką, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl kitų dalyvių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo;
15.7. imsis visų būtinų priemonių kitų dalyvių sveikatos, gyvybės bei jų nuosavybės saugumui užtikrinti;
15.8. jam yra žinoma, jog greitoji medicinos pagalba, įvykus nelaimingam atsitikimui, negalės atvykti anksčiau nei už [vienos valandos] nuo iškvietimo;
15.9. ekstremaliame bėgime dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas fiziškai ar kitaip veikiamas.
16. Dalyvis prisiima visą atsakomybę už aukščiau pateiktus pareiškimus ir patvirtinimus, jų teisingumą ir išsamumą.
17. Dalyvis įsipareigoja nedelsiant pranešti instruktoriui arba organizatoriui, jei jo pateikti pareiškimai pasikeistų tiek prieš ekstremalų bėgimą, tiek ekstremalaus bėgimo metu ir nutraukti savo dalyvavimą ekstremaliame bėgime.

VII. Dalyvio įsipareigojimai
18. Dalyvis privalo:
18.1. susipažinti su ekstremalaus bėgimo maršrutu ir trasa, pavojingomis vietomis, kliūtimis ir barjerais prieš ekstremalų bėgimą;
18.2. vykdyti visus organizatoriaus ir teisėjų nurodymus;
18.3. pastebėjęs ekstremalaus bėgimo maršrute ir trasoje kliūtis, pavojingas dalyvių ar kitų asmenų gyvybei, nedelsiant sustoti ir pranešti teisėjui;
18.4. neapeiti kliūčių, o negalint jų įveikti – nutraukti dalyvavimą ekstremaliame bėgime;
18.5. suteikti pirmąją pagalbą sužeistiems dalyviams ir iškviesti greitąją medicinos pagalbą;
18.6. nešokinėti į vandens telkinius, nelaipioti medžiais, nelysti į urvus ir olas, nukrypti nuo ekstremalaus bėgimo maršruto ir trasos;
18.7. savo veiksmais ir elgesiu nekelti pavojaus kitų dalyvių ir teisėjų bei ekstremalaus bėgimo teritorijos vietinių gyventojų gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtai ir jos vertybėms;
18.8. pastebėjęs laukinius žvėris ar kitus gyvūnus, nedelsiant pranešti teisėjui ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais laukinis žvėris ar kitas gyvūnas būtų provokuojamas pulti dalyvius;
18.9. apsirūpinti visomis priemonėmis, reikalingomis ekstremalaus bėgimo metu, įskaitant, bet neapsiribojant tinkama apranga, avalyne ir vaistais, jei vartojančiam vaistus yra leista dalyvauti ekstremaliame bėgime.
18.10. neturėti ekstremalaus bėgimo metu daiktų, kurie nėra būtini dalyvaujant ekstremaliame bėgime ir kurie nėra dalyvio individualios apsaugos priemonė, įskaitant, net neapsiribojant mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, akiniais, papuošalais, laikrodžiais;
18.11. prieš ekstremalų bėgimą ir ekstremalaus bėgimo metu nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichiką veikiančių medžiagas;
18.12. nešiukšlinti trasoje, nekurti laužų, nedeginti fakelų, neniokoti gamtos siekiant įveikti kliūtis;
18.13. nedaryti žalos ekstremalaus bėgimo trasoje esančioms dirbtinėms ir natūralioms kliūtimis;
19. Organizatorius neprisiima jokios atsakomybės už dalyvio pareigų pažeidimą. Dalyvis pareiškia ir patvirtina, kad yra visiškai atsakingas už savo pareigų nevykdymą ir atsisako bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, kurie susiję su dalyvio gyvybe, sveikata ar turtu.

VIII. Dalyvių tarpusavio santykiai
20. Dalyvaujant ekstremaliame bėgime dalyvių santykiai turi būti grindžiami tarpusavio supratimu ir pagalba vienas kitam. Dalyvis privalo gerbti kitų dalyvių dalyvavimą ekstremaliame bėgime ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie pakenktų kito dalyvio sėkmingam ir saugiam dalyvavimui ekstremaliame bėgime.
21. Dalyvis privalo padėti kitam dalyviui įveikti kliūtis, esančias ekstremalaus bėgimo trasoje, jei šiam dalyviui tos pagalbos reikia.
22. Organizatorius ir teisėjai neprisiima jokios atsakomybės dėl dalyvių pretenzijų vienas kito atžvilgiu dėl jų tarpusavio veiksmų ekstremalaus bėgimo metu. Organizatorius ir teisėjai nėra atsakingi už dalyvių veiksmų koordinavimą ir valdymą jiems dalyvaujant ekstremaliame bėgime.

IX. Organizatoriaus teisės
23. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu tikslinti reglamentą, jį keisti ar papildyti. Dalyviui žinoma, kad, jei ekstremalaus bėgimo metu teisėjas teikia nurodymus, kurie galimai prieštarauja reglamentui ar sutarčiai, tokiu būdu dalyviai privalo vadovautis teisėjo teikiamais nurodymais.
24. Organizatorius ir/ar teisėjai (ar bet kuris iš teisėjų, jei jų yra keli) turi teisę bet kuriuo ekstremalaus bėgimo metu stabdyti arba nutraukti ekstremalų bėgimą.
25. Organizatorius turi teisę fotografuoti ir filmuoti ekstremalaus bėgimo eigą. Sutartimi dalyvis išreiškia sutikimą fotografuoti ir filmuoti jį bei naudoti kūrinius organizatoriaus veikloje (pavyzdžiui, skelbiant organizatoriaus interneto tinklalapyje ir pan.) bei komerciniais tikslais.

X. Dalyvio pašalinimas iš ekstremalaus bėgimo
26. Organizatorius ir/ar teisėjai turi teisę bet kuriuo metu pašalinti dalyvį iš ekstremalaus bėgimo, nenurodant pašalinimo motyvų, jei jis nesilaiko sutarties, reglamento, teisėjų nurodymų ar kitų reikalavimų. Pašalintam dalyviui dalyvavimo mokestis nėra grąžinamas. Jei pašalintas dalyvis ir toliau dalyvauja ekstremaliame bėgime, tokiu būdu teisėjai turi teisę stabdyti ekstremalų bėgimą arba jį nutraukti.
27. Organizatorius neprivalo grąžinti visiems dalyviams dalyvavimo mokesčio, jei ekstremalus bėgimas yra nutraukiamas dėl dalyvio (-ių) kaltės.
28. Dalyvio pašalinimas iš ekstremalaus bėgimo yra suprantamas kaip vienašališkas organizatoriaus atliktas sutarties nutraukimas. Dalyvis įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl organizatoriaus atlikto vienašalio sutarties nutraukimo.

XI. Dalyvio teisės
29. Dalyvis turi teisę bet kuriuo momentu atsisakyti dalyvauti ekstremaliame bėgime ir tokiu būdu nutraukti sutartį. Dalyvis privalo nedelsiant informuoti teisėją apie atsisakymą dalyvauti ekstremaliame bėgime.

XII. Atsakomybės pasidalinimas
30. Organizatorius yra asmuo, suteikiantis galimybę dalyviams pasinaudoti ekstremalaus bėgimo trasa. Organizatorius ekstremalaus bėgimo metu nurodymus teikia per teisėjus. Dalyviai privalo besąlygiškai klausyti teisėjų nurodymų siekiant apsaugoti savo ir kitų dalyvių sveikatą, gyvybę ir turtą. Atsižvelgiant į tai, jog organizatorius suteikia teisę dalyviams patiems naudotis ekstremalaus bėgimo trasa, organizatorius neprisiima jokios atsakomybės kaip apibrėžiama toliau:
30.1. už dalyvių sveikatos būklę ir fizinį pasirengimą, nemokėjimą plaukti dalyvaujant ekstremaliame bėgime;
30.2. vienų dalyvių veiksmus kitų dalyvių atžvilgiu;
30.3. kitų dalyvių, laukinių žvėrių ar gyvūnų bei gamtos stichijų ir reiškinių (krentančių medžių, vandens poveikio, audros ir pan.) padarytos žalos dalyvių sveikatai, gyvybei ar turtui;
30.4. už oro sąlygas;
30.5. sugadintą inventorių ar ekstremalaus bėgimo gamtinius ir dirbtinius elementus;
30.6. asmeninių saugumo priemonių nenaudojimą;
30.7. prarastą, dingusį ar sugadintą turtą.
31. Dalyvis ekstremaliame bėgime dalyvauja savo rizika. Dalyvis yra atsakingas už pasirengimą ekstremaliam bėgimui ir dalyvavimą ekstremaliame bėgime savo jėgomis bei su tuo susijusius galimus padarinius:
31.1. žalą gamtai, laukinei gyvūnijai, ekstremalaus bėgimo trasos elementams, kurią jis padarė savo kaltais ar neatsargiais veiksmais ar neveikimu;
31.2. žalą kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui, kurią jis padarė savo kaltais ar neatsargiais veiksmais ar neveikimu, įskaitant ir žalą, kurią kiti dalyviai patiria dėl sustabdyto ar nutraukto ekstremalaus bėgimo dėl kito dalyvio netinkamų veiksmų;
31.3. žalą savo sveikatai, gyvybei ir turtui, kurią padarė kiti dalyviai savo kaltais ar neatsargiais veiksmais ar neveikimu;
32. Dalyvis privalo atlyginti žalą, padarytą ekstremalaus bėgimo elementams organizatoriui iš karto po ekstremalaus bėgimo pabaigos, jei organizatorius nenusprendžia kitaip.
33. Organizatorius nedelsiant praneša policijai ar kitoms institucijoms apie dalyvio veiksmus, kuriais jis padarė žalos gamtai, laukinei gyvūnijai ar kitiems dalyviams. Dalyvis įsipareigoja prisiimti visą teisės aktų numatytą atsakomybę už savo veiksmus.

XIII. Sutarties priedai
34. Sutarties neatskiriami priedai yra EKSTREMALAUS BĖGIMO REGLAMENTAS (priedas Nr. 1) ir DALYVIO PATVIRTINIMAS (priedas Nr. 2).

PRIEDAS Nr. 1
prie dalyvavimo ekstremaliame bėgime sutarties
/reglamentas turi būti tikslinamas kiekvieną kartą organizuojant skirtingas varžybas/

EKSTREMALAUS BĖGIMO REGLAMENTAS

I. Organizatorius, nuotoliai, varžybų vieta ir starto laikas
Organizatorius – Žygeivių ir sporto klubas „Dumblas“
Ekstremalaus bėgimo pradžia ir vieta yra 2018-08-04 Širvintų raj. Pamusės km.  Ekstremalaus bėgimo metu galima bus varžytis penkiose rungtyse, kurių pradžia yra apibrėžiama toliau:

13:00 Vaikų trasa I
14:00 5 km bėgimas su fiksuotu laiku I
14:30 5 km. bėgimas be fiksuoto laiko I
15:00 10 km. bėgimas su fiksuotu laiku
16:30 apdovanojimai I

17:00 Vaikų trasa II
17:30 5 km bėgimas su fiksuotu laiku II
18:00 5 km. bėgimas be fiksuoto laiko II
19:00 apdovanojimai II

23:00 5 km trasa naktį be laiko fiksavimo
00:30 apdovanojimai III

II. Tikslai ir uždaviniai
1. Ekstremalaus bėgimo tikslai yra pateikiami toliau:
1.1. gausinti masinių renginių kiekį Širvintų rajone bei skatinti gyventojų aktyvumą.
1.2. populiarinti bėgimą, žygiavimą, lengvąją atletiką Lietuvoje;
1.3. skatinti bėgimą, žygiavimą kaip sveiką gyvenimo būdą šalies gyventojų tarpe;
1.4. išaiškinti pajėgiausius renginio dalyvius.

III. Organizatorių atsakomybė ir pareigos
1. Organizatorius registruoja dalyvius, pagamina ir išduoda dalyviams numerius, nustatyto ekstremalaus bėgimo rungčių nugalėtojus ir prizininkus.
2. Organizatorius paruošia ekstremalaus bėgimo trasą.

IV. Dalyviai
1. Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užpildę registracijos formą, pasitikrinę savo sveikatą bei pristatę gydytojo pažymą leidžiančia dalyvauti sporto renginiuose ir tai patvirtinę savo parašu. Dalyviai taip pat privalo atitikti dalyvavimo ekstremaliame bėgime sutartyje nurodytus reikalavimus.
2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
4. 5 km, 10 km. rungtyse gali dalyvauti ne jaunesni kaip 16 metų dalyviai. Vaikų trasos rungtyje gali dalyvauti ne vyresni nei 12 metų dalyviai.

V. Specialios sąlygos ir apribojimai
1. Registruotis į bet kurią rungtį dalyvis gali tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į renginio protokolą neįtraukiami.
2. Gražinti bilietus galimybės nėra. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį arba vardą ir pavardę, jis turi sumokėti bilieto keitimo mokestį – 3 eurus ne vėliau kaip 3 dienos iki renginio.
3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz., dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
5. Dalyviams ekstremalaus bėgimo metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
6. Ekstremalaus bėgimo metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo ekstremalaus bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, yra diskvalifikuojami.
8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui (M. Preikšaičiui) ne vėliau kaip per 30 minučių po ekstremalaus bėgimo pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (renginio direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos. Dalyviui yra žinoma, kad apeliacinė komisija pretenziją nagrinėja tik tuo atveju, jei ji yra pareikšta per 30 minučių nuo ekstremalaus bėgimo pabaigos ir tik tuo atveju, jei yra sumokamas nurodytas mokestis. Apeliacinės komisijos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

VI. Dalyvių registravimas ir numerių išdavimas
1. Nuo rugpjūčio 3 d. 00.00 val. registracija internetu nevykdoma.
2. Rugpjūčio 4 d. (varžybų dieną) nuo 10.00 galima registruotis ir pasiimti dalyvio numerius Širvintų r. Pamusės kaime (starto vieta). Patariame atvykti 2 valandas iki įsigyto bilieto starto pradžios.
3. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
4. Apdovanojimai
4.1. 5 km, 10 km rungtyse nugalėtojų taurėmis yra apdovanojami 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys. Visiems, pasiekusiems finišą įteikiami atminimo medaliai.
4.2. Organizatorius informuoja dalyvius apie kitus apdovanojimus vėliausiai ekstremalaus bėgimo dieną.
6. Dalyvių startinis mokestis
1. 5 km ir 10 km su fiksuotu laiku rungčių dalyviams nustatomas šis starto mokestis:
Mokesčio dydis          Dalyviams, užsiregistravusiems
24 EUR                       2018 m. kovo 1 d.-kovo 31 d.
29 EUR                       2018 m. balandžio 1 d.-gegužės 31 d.
35 EUR                       2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 3 d.
2. 5 km rungties be laiko fiksavimo nustatomas šis starto mokestis:
Mokesčio dydis           Dalyviams, užsiregistravusiems
20 EUR                        2018 m. kovo 1 d. – kovo 31 d.
25 EUR                        2018 m. balandžio 1 d.-gegužės 31 d.
30 EUR                        2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 3 d.
3. 5 km trasa naktį be laiko fiksavimo nustatomas šis starto mokestis:
Mokesčio dydis           Dalyviams, užsiregitravusiems
20 EUR                        2018 m. kovo 1 d. -kovo 31 d.
25 EUR                        2018 m. balandžio 1 d.-gegužės 31 d.
30 EUR                        2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 3 d.
4. Vaikų trasos rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:
Mokesčio dydis            Dalyviams, užsiregistravusiems
8 EUR                          iki 2018 m. balandžio 1 d.
10 EUR                        nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 3 d.

5. Jei užsiregistravęs asmuo per 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis automatiškai šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti, privalo registruotis iš naujo. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas.
6. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir negali būti perleidžiamas kitam dalyviui.
7. Varžybų trasa
Pamusės kaimo pievos, samanos, pelkės ir miško takeliai, dirbtinės kliūtys. Trasa nužymėta skiriamąja žyma. 1 trasos ratas yra lygus 5 km.

PRIEDAS Nr. 2

(pasirašyti galėsite renginio registracijos metu)

Dalyvio vardas ir pavardė
DALYVIO PATVIRTINIMAS
Dalyvio gimimo data
Telefono Nr.
Adresas
Elektroninis paštas
Artimųjų telefono Nr.

Pasirašydamas šį patvirtinimą, aš pareiškiu, kad esu supažindintas su dalyvavimo ekstremaliame bėgime sutartimi ir reglamentu. Šią sutartį ir reglamentą perskaičiau atidžiai ir įvertinau jų turinį. Sutarties ir reglamento nuostatos man yra aiškios ir suprantamos ir su joms besąlygiškai pritariu bei įsipareigoju laikytis jų.
Dalyvavimo ekstremaliame bėgime sutarties VI skyriuje pateikti dalyvio pareiškimai ir patvirtinimai yra mano perskaityti ir suprasti. Pasirašydamas šį patvirtinimą, pareiškiu ir patvirtinu, kad visiems dalyvio pareiškimams, kurie pateikti sutarties VI skyriuje pritariu ir tai yra mano suprasti ir teisingi bei atitinkantys tikrovę pareiškimai.
Dalyvavimo ekstremaliame bėgime sutarties XII skyriuje sutartas organizatoriaus ir dalyvio atsakomybės pasidalinimas ir apimtis yra suprantama, aiški ir man visiškai priimtina. Ekstremaliame bėgime dalyvauju savo rizika ir atsakomybe bei prisiimu asmeniškai visas galimas pasekmes mano ir kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ar turtui dėl dalyvavimo ekstremaliame bėgime.
Pripažįstu, jog ekstremalus bėgimas yra ekstremalus žmogaus fizinių ir psichinių galimybių išbandymas, o dalyvavimas ekstremaliame bėgime gali būti mano sužalojimo ir net mirties priežastimi. Atsižvelgdamas į tai, suprantu galimų padarinių rizikos laipsnį. Patvirtinu, kad esu pakankamai treniruotas ir sveikas, susipažinęs su dalyvavimo ekstremaliame bėgime sutartimi ir reglamentu, maršrutu, kliūtimis ir prisiimu sau riziką, įskaitant vandens ir kitų gamtinių kliūčių riziką, pasižadu imtis visų būtinų saugumo priemonių, atsisakau nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams dėl sveikatos ir gyvybės klausimų
Man yra žinoma, kad ekstremalus bėgimas yra susijęs su neišvengiama rizika, ir mano saugumas objektyviai didele dalimi priklauso ne nuo organizatorių ar teisėjų, bet nuo mano paties priimamų sprendimų ekstremalaus bėgimo metu.
Patvirtinu, kad esu tinkamai instruktuotas prieš ekstremalų bėgimą, man yra išaiškintos visos pavojingos vietos ekstremalaus bėgimo trasoje, ekstremalaus bėgimo maršrutas ir galimi pavojai ekstremalaus bėgimo metu. Esu visiškai atsakingas už savo veiksmus ir prisiimu visą su tuo susijusią riziką. Man yra žinoma, jog pavojingos vietos ekstremaliame bėgime nėra sužymėtos, todėl įsipareigoju būti atidus ir rūpestingas viso ekstremalaus bėgimo metu.